Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /homepages/40/d314394273/htdocs/wp-sk-senires.com/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2851

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /homepages/40/d314394273/htdocs/wp-sk-senires.com/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2855

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /homepages/40/d314394273/htdocs/wp-sk-senires.com/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3708

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /homepages/40/d314394273/htdocs/wp-sk-senires.com/wp-content/plugins/seo-ultimate/modules/class.su-module.php on line 1195
Služby | Senires n.o. | Domov dôchodcov
Loading...
Služby 2018-06-24T23:51:57+02:00

Your Content Goes Here

Klientom v zariadení Senires n.o.  je poskytované celodenné stravovanie päťkrát denne (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, v prípade diabetickej diéty druhá večera).
Naši klienti majú možnosť odoberať stravu racionálnu, diabetickú a šetriacu, v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný stav. V zariadení je stravovanie považované za dôležitú súčasť kultúry, preto sa kladie dôraz na prostredie jedálne, potrebnú pohodu a pokoj so snahou rešpektovať individuálne nároky. Väčšina prijímateľov sa stravuje v priestrannej jedálni. Imobilným prijímateľom je podávaná strava na ubytovacom oddelení v čajových kuchynkách alebo priamo pri lôžku.

Sociálny pracovník vedie osobnú agendu prijímateľov, pomáha pri písomnom styku s rôznymi inštitúciami ( s ÚPSVaR, so súdmi, Daňovými úradmi, so Sociálnou poisťovňou, Katastrálnym úradom, Slovenskou poštou a pod. ), uschováva cenné veci prijímateľov, sprostredkúva kontakty s rodinou, priateľmi, pomáha pri riešení nepriaznivých sociálnych udalostí, pripravuje a vykonáva záujmovú činnosť prijímateľov, pomáha pri adaptácii prijímateľa sociálnych služieb s cieľom zlepšenia kvality ich života.

Naši klienti majú vypracované individuálne plány rozvoja osobnosti (IPRO) s ohľadom na ich individuálne potreby, schopnosti, záujmy a potreby ich rodiny. V zariadení sa realizoval projekt sexuálnej výchovy klientov, do ktorého boli zapojení starší klienti. V tejto oblasti sa aj naďalej s klientmi odborne pracuje. V praxi využívame rôzne metódy sociálnej práce. Vzhľadom k tomu, že pracujeme prevažne s deťmi a mladými ľuďmi , metódy sociálnej práce sa prelínajú s metódami pedagogickej činnosti

.Úsek sociálnej starostlivosti zabezpečuje:

 • poskytuje sociálne poradenstvo súvisiace s uzatváraním dohôd o platení úhrad rodinnými príslušníkmi, manželom (manželkou),
 • zabezpečuje kontakt s rodinou a priateľmi prijímateľov,
 • vedenie osobnej agendy prijímateľov a písomný styk s rôznymi inštitúciami (súdy, katastrálne úrady, daňové úrady, soc. poisťovňa, zdrav. poisťovne, úrady práce, soc. vecí a rodiny, ..),
 • zabezpečenie odosielania listových a poštových zásielok v rámci DD a DSS,
 • úschovu vkladných knižiek a cenných predmetov a evidenciu s tým spojenú,
 • vedenie evidencie depozitu prijímateľov,
 • vykonávanie evidencie vreckového na jednotlivých kontách depozitného účtu a osobných účtov,
 • nákupy osobných a bežných vecí prijímateľom,
 • spolupráca s inými inštitúciami pri vybavovaní rôznych sociálnych potrieb umiestneného klienta,(orgánmi samosprávy, s akreditovanými subjektmi a ďalšími inštitúciami),
 • spolupráca s odbornými zamestnancami zariadenia a ďalšími odborníkmi,
 • presadzovanie a obhajoba práv a oprávnených záujmov občanov, prípadne jeho zastupovanie vo veciach občianskoprávneho konania, dedičské konanie,
 • sociálne poradenstvo prijímateľom a rodinným príslušníkom občana, umiestneného v zariadení sociálnych služieb,
 • vedenie osobných spisov prijímateľov,
 • poslednú rozlúčku s prijímateľom (spracováva agendu s tým spojenú).

Voľný čas seniorov je vypĺňaný terapeutickou činnosťou sociálnymi terapeutmi s rôznym zameraním na muzikoterapiu, reminiscenčná terapia, komunity sú plánované na predchádzanie demencie, rehabilitačné činnosti, zábavné podujatia, výlety do okolia, športové činnosti a iné zaujímavé programy.
V rámci alternatívnych terapií sa organizuje činnosť speváckej, hudobnej a divadelnej skupiny, v ktorých budú účinkovať nielen klienti, ale aj zamestnanci, prípadne externí pracovníci so zmyslom pre umenie, herctvo a humor. Súčasťou záujmových činností bude aj maľovanie a kreslenie v prírode, modelovanie, nevylučujeme aj rezbárčenie, či iné techniky spojené s prírodným materiálom. Pre všetkých klientov v  zariadení sa organizujú spoločné komunity, terapie, výlety, spoločné posedenia, výmenné a kúpeľné pobyty a iné zaujímavé činnosti, ktoré sú základom sociálnej rehabilitácie klientov s prihliadnutím na ich individualitu a vekové možnosti.

Pri plánovaní záujmových činností pracujeme na základe vyhodnocovania individuálnych plánov klienta. Týmto sa stáva súčasťou spolurozhodovania o  činnosti a môže prinášať svoje návrhy, na základe potrieb a jeho prirodzených sociálnych kontaktov. Pritom kladieme dôraz na povzbudenie sebestačnosti a podporovanie začleňovania klienta do spoločnosti. Súčasťou záujmovej činnosti sú napríklad:

 • telesné aktivity a pohybové rozcvičky, prechádzky
 • precvičovanie jemnej a hrubej motoriky,
 • rôzne aktivity zamerané na dlhodobú a krátkodobú pamäť,
 • sociálne terapie a záujmové krúžky ako sú napr. muzikoterapia, biblioterapia, dramatoterapia, teatroterapia, arteterapia, terapia hrou, animoterapia,
 • základy počítačových zručností,
 • odborné prednášky a besedy na rôzne spoločenské témy,
 • výlety do okolia, spoznávanie prírodných a historických atrakcií,
 • návšteva kultúrnych a spoločenských akcií.

Záujmové činnosti sú plánované v celoročnom pláne a následne sa premietajú do mesačných plánov.